• +3669361111
 • Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Szolgáltatások

Nem tudom mi a sorsod, de egy dolgot tudok: csak azok lesznek igazán boldogok, akik keresték és megtalálták, hogyan lehet másokat szolgálni.
Albert Schweitzer
 
 • Családban élő, halmozottan sérült gondozottak nappali ellátása
 • Szállítás az otthonba
 • Étkeztetés
 • Foglalkoztatás (akkreditált és fejlesztő foglalkozások)
 • Fejlesztés
 • Tanácsadás
 • Szabadidős és közösségi programokon való részvétel (színház, kiállítás, kirándulás stb.)
 • Érzékenyítő programok

Az intézmény feladatai

 1. Az középsúlyosan fogyatékos fiatalok személyiségének olyan fejlesztése, hogy az átlagos emberi élet, tevékenység szintjén és annak szocializációs normáival képességeik szerint élni tudjanak.
 2. A fiatalok a fizikai teherbírás és a munkatulajdonságok erősítésével minél többen váljanak alkalmassá a munkára, az egyénileg kijelölt munkafeladatokban való foglalkoztatásra.
 3. Hatékony segítség adása a szociális, egészségügyi és mentális állapotuknak megfelelő életritmust biztosító szolgáltatások nyújtásával.
 4. A fogyatékosságból eredő hátrányok enyhítése a minél teljesebb társadalmi integrációjuk megvalósulása érdekében és a családban, illetve természetes környezetben való életvitel megőrzése.
 5. A fiatalok szabadidejének hasznos, örömet adó eltöltése.
 6. Étkeztetés
 7. A fiatalok saját otthonában az életvitelükhöz szükséges mértékű segítségnyújtás.
 8. A napközbeni tartózkodás lehetősége mellett, az alapvető személyi higiénia biztosítása, étkeztetés és mentálhigiénés ellátás.
 9. Fizikai és szellemi képességek fejlesztése, megtartása, változatos terápiás módszerekkel

Az intézmény alapfeladatai

 1. A szolgáltatást egyénre szabottan, fejlesztési tervek alapján szervezzük és nyújtjuk, amelyek az egyéni gondozási, ápolási, fejlesztési feladatokat és azok megvalósításának módjait tartalmazzák.
 2. A terápiás munkatárs az intézményvezető iránymutatásai mellett, minden év elején szolgáltatási tervet készít, amiben meghatározza a fejlesztés irányát, a szükséges foglalkozások típusát, rendszerét, igénybevételének módját, a fejlesztés folyamatát. Az elkészített tervet a gondozottal és törvényes képviselőjével átbeszélik, a kiegészítéseket rögzítik.

Általános feladatok

 • A szolgáltatás nyújtása minden esetben kérelemre történik, amelyet az igénylő, vagy törvényes képviselő nyújt be.
 • A szolgáltatást nyújtó és azt igénybe vevő, vagy törvényes képviselője a szolgáltatásra vonatkozóan megállapodást köt.
 • A szolgáltatásért személyi térítési díjat kell fizetni, mindenkor a fenntartó határozatának, illetve hatályos jogszabályoknak megfelelő módon és mértékben, amelyet az intézmény vezetője állapít meg.
 • A szolgáltatást igénybe vevő szükségleteit a szolgáltatási terv határozza meg, amelyet elkészítés után az igénybe vevővel és törvényes képviselőjével ismertet az intézmény vezetője.
 • A szolgáltatások része az egyéni bánásmódon alapuló a testi és lelki egészség megőrzését segítő és az állapotromlást megakadályozó terápiás célú, egyéni és csoportos tevékenységek.
 • A hitélet gyakorlásának biztosítása, ahhoz való hozzáférés segítése.
 • Életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése, egészségügyi felvilágosító munka, amelynek része előadások szervezése, tanácsadás, gyakorlati bemutatók tartása.
 • Segítségnyújtás a hivatalos ügyek intézésében, illetve az állampolgári és emberi jogokhoz való hozzáférésben.
 • Az intézményi szolgáltatásban naponta reggeli és meleg ebéd kerül kiszolgálásra.
 • Testközeli és test távoli gyógyászati segédeszközök beszerzésének segítése.
 • A személyi higiénia feltételeinek biztosítása.

Ellátottak köre

A Napközi Otthon 14 férőhelyes, jelenleg 10 fő ellátásáról gondoskodik.
 
Ellátási terület: Baranya megye, elsősorban Mohács térsége.
Ellátottak: Az iskolából kikerült 18 éven felüli, illetve a tankötelezettség alól véglegesen felmentett, önkiszolgálásra részben képes középsúlyos és súlyos értelmi és halmozottan sérült személyek. Jelenleg 10 fő gondozott napközbeni elhelyezése, gondozása és foglalkoztatása folyik, étkezés és szállítás biztosításával. Nemek szerinti eloszlás: 7 fő férfi, 3 fő nő.
 
Az ellátást igénybevevő alapvető szükségleteinek kielégítése, a biztonságos nappali tartózkodás, étkezés, pihenés, szórakozás, közösségi programok, fejlesztés, tisztálkodás és rendezett életritmus alakítása érdekében a feltételek biztosítása és az ehhez kapcsolódó segítő, szervezőmunka, amelynek része:
 
Fizikai ellátás keretében:
 • A nappali tartózkodásra, közösségi együttlétre, pihenésre és a személyi higiénia biztosítására szolgáló helyiségek.
 • Folyamatos fűtés és melegvíz-szolgáltatás.
 • Naponta reggeli és meleg ebéd az igénybe vevők szükségleteinek megfelelő kalória, vitamin és tápanyag összetétel biztosítása mellett.
 • Szükség szerinti öltöztetéshez igazodó segítségnyújtás.
 • Személyi és környezeti higiéné biztosítása, szükség szerinti segítségnyújtás mosakodáshoz, WC használatához.
 • Inkontinencia problémával rendelkezők ellátása.
 • A közös helyiségek és a tágabb környezet, udvar otthonossá tétele.
 
Egészségügyi ellátás keretében:
 • Írásban átadott kérésre napi szükséglet szerinti gyógyszer adagolás végzése az orvosi utasításoknak megfelelően. (változásokat minden esetben írásban jelzik)
 
Mentálhigiénés ellátás keretében:
 • A szolgáltatási tervre épülő képességekhez igazodó, az ellátott egészségi állapotának megfelelő hasznos tevékenységek, amelyeknek célja az aktivitás, képességek, készségek minél hosszabb időre való megőrzése, gyógypedagógiai fejlesztő foglalkozások biztosítása.
 • Az egyén önrendelkezését, a személyi autonómia megőrzését segítő tevékenységek biztosítása.

A foglalkoztatási tevékenység tervezett napirendje

8.00 óráig: megérkezés
8.00-9.00 óráig: reggeli, rendrakás, mosogatás
9.00- 9.15 óráig: torna
9.15-9.30 óráig: napi feladatok megbeszélése, előkészítés
9.30-12.00 óráig: terápiás fejlesztő foglalkozások, testmozgás
12.00-13.30 óráig: ebéd, rendrakás, mosogatás
13.30-15.30 óráig: terápiás munkavégzés, műhelymunka, testmozgás
15.30-16.00 óráig: beszélgetés a napi dolgokról, rendrakás, takarítás
 
A „Fogadj el” Alapítvány Fogyatékosok Napközi Otthona, az 1/2017. (II. 14.) EMMI rendelet által módosított 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 2.§ l. pontja alapján a szolgáltatás részeként az alábbi tevékenységeket nyújtja:
 1. tanácsadás: az igénybe vevő bevonásával történő, jogait, lehetőségeit figyelembe vevő, kérdésére reagáló, élethelyzetének, szükségleteinek megfelelő vélemény-, javaslatkialakítási folyamat, a megfelelő információ átadása valamilyen egyszerű vagy speciális felkészültséget igénylő témában, amely valamilyen cselekvésre, magatartásra ösztönöz, vagy nemkívánatos cselekvés, magatartás elkerülésére irányul
 2. esetkezelés: az igénybe vevő, vevők szükségleteinek kielégítésére (problémájának megoldására, illetve céljai elérésére) irányuló, megállapodáson, illetve együttműködésen alapuló, tervszerű segítő kapcsolat, amely során számba veszik és mozgósítják az igénybe vevő, vevők saját és támogató környezete erőforrásait, továbbá azokat a szolgáltatásokat és juttatásokat, amelyek bevonhatók a célok elérésébe, újabb problémák megelőzésébe,
 3. pedagógiai segítségnyújtás: szocializációs, pedagógiai, andragógiai és gerontológiai eszközökkel végzett tervszerű tevékenység, folyamat, amely olyan viselkedések, attitűdök, értékek, ismeretek és képességek átadásának közvetlen és közvetett módját teszi lehetővé, gyakoroltatja, aminek eredményeként az igénybe vevő lehetőséget kap képességei kiteljesítésére, fejlődésében egy magasabb szint elérésére
 4. gondozás: az igénybe vevő bevonásával történő, tervezésen alapuló, célzott segítés mindazon tevékenységek elvégzésében, amelyeket saját maga tenne meg, ha erre képes lenne, továbbá olyan rendszeres vagy hosszabb idejű testi-lelki támogatása, fejlesztése, amely elősegíti a körülményekhez képest legjobb életminőség elérését, illetve a családban, társadalmi státuszban való megtartását, visszailleszkedését,
 5. étkeztetés: gondoskodás hideg, illetve meleg ételről rendszeresen a szolgáltatónál,
 6. gyógypedagógiai segítségnyújtás: a fogyatékosságból adódó akadályoztatottság kompenzációjára szolgáló - a gyógypedagógia körébe tartozó - komplex tevékenységrendszer az igénybe vevő, családja és környezete képességeinek legteljesebb kibontakoztatása, a funkciózavarok korrekciója és a rehabilitáció érdekében,
 7. felügyelet: a szolgáltatásnyújtás helyszínén lelki és fizikai biztonságát szolgáló, személyes vagy technikai eszközzel, eszközökkel biztosított kontroll,
 8. háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás: az igénybe vevő segítése mindennapi életvitelében, személyes környezete rendben tartásában, mindennapi ügyeinek intézésében, valamint a személyes szükségleteinek kielégítésére szolgáló lehetőségek és eszközök biztosítása, ha ezt saját háztartásában vagy annak hiányában nem tudja megoldani,
 9. készségfejlesztés: az igénybe vevő társadalmi beilleszkedését segítő magatartásformáinak, egyéni és társas készségeinek kialakulását, fejlesztését szolgáló helyzetek és alternatívák kidolgozása, lehetőségek biztosítása azok gyakorlására,
 10. közösségi fejlesztés: integrációs szemléletű, bátorító- ösztönző, informáló, kapcsolatszervező tevékenység, amely különböző célcsoportokra vonatkozó speciális igényeket tár fel, szolgáltatásokat kezdeményez, közösségi együttműködéseket valósít meg.